Ηλεκτρονική Αξιολόγηση

 

Στόχος του έργου «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας-ΜΟΔΙΠ του Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου» είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου για τη διαχρονική, αξιόπιστη και αντικειμενική αξιολόγηση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης μέσω της συστηματικής συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. Η αξιολόγηση υποδομών, μαθημάτων και διδασκόντων του Ιδρύματος από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας  γινόταν έως τώρα με τη χρήση γραπτών ερωτηματολογίων αξιολόγησης. Στο πλαίσιο του έργου ΜΟΔΙΠ πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά προσπάθεια να αντικατασταθεί ο γραπτός τρόπος αξιολόγησης με την ηλεκτρονική υποβολή ερωτηματολογίων μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας. Για αυτό το σκοπό, αναπτύχθηκε ένα πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει όλο τον κύκλο της διαδικασίας αξιολόγησης και διευκολύνει τη διατήρηση και διαχείριση όλων των απαιτούμενων δεδομένων, καθώς και την άμεση και αποτελεσματική συγκέντρωση των πρωτογενών στοιχείων με ηλεκτρονικό τρόπο μέσα από διαδικτυακό περιβάλλον επικοινωνίας.

Το πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης που βασίζεται στο ελεύθερο λογισμικό έχει εγκατασταθεί σε εξοπλισμό του Κέντρου Δικτύων του Πανεπιστημίου και υποστηρίζει το έργο της ΜΟΔΙΠ, αλλά και των Ο.ΜΕ.Α και των τεσσάρων Τμημάτων του Πανεπιστημίου.

Στο πλαίσιο του έργου της ΜΟΔΙΠ πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά ηλεκτρονική αξιολόγηση μαθημάτων, διδασκόντων και υποδομών το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, ως μια πρώτη προσπάθεια πιλοτικής εφαρμογής του συστήματος. Ο ηλεκτρονικός τρόπος αξιολόγησης μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ξεκίνησε να χρησιμοποιείται ολοκληρωμένα και για τα υπόλοιπα Τμήματα του Ιδρύματος (Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής, Γεωγραφίας) το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της διερεύνησης για την υιοθέτηση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων αξιολόγησης, οι φοιτητές συμμετείχαν δυναμικά με τη συμπλήρωση ενός ανώνυμου δοκιμαστικού ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση των μαθημάτων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας, στην οποία συμμετείχε σημαντικός αριθμός φοιτητών, το 85% των συμμετεχόντων συμφώνησαν  να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά η αξιολόγηση των μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο.

Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αξιολόγησης από το εαρινό εξάμηνο 2011-2012 έως τώρα (ακαδημαϊκό έτος 2012-2013) σημειώνεται ότι η προσέλευση των φοιτητών για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων είναι αρκετά ικανοποιητική με το ποσοστό συμμετεχόντων να κυμαίνεται από 17% έως και 90% ανά μάθημα. Επισημαίνεται ότι το ποσοστό αυτό αφορά στον αριθμό των συμμετεχόντων σε σχέση με τον αριθμό των φοιτητών ανά έτος. Επιχειρώντας μια συνολική αποτίμηση της προσπάθειας για την υιοθέτηση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθημάτων και καθηγητών στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, θεωρούμε ότι η συμμετοχή των φοιτητών ήταν σημαντική και εξαιρετικά ενθαρρυντική για την περαιτέρω πλήρη υιοθέτηση ερωτηματολογίων ηλεκτρονικής αξιολόγησης στο  Πανεπιστήμιο.

Η διαδικτυακή εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί και χρησιμοποιείται πιλοτικά στη διεξαγωγή των ερωτηματολογίων αξιολόγησης του Πανεπιστημίου παρέχει στους χρήστες τις ακόλουθες υπηρεσίες:   

  1. 1.  Δυνατότητα Ανωνυμίας με την τυχαία γέννηση κουπονιών για τον εκάστοτε χρήστη και την αυτόματη αποστολή e-mail για τη συμμετοχή του στην αντίστοιχη έρευνα.

2. Υποβολή του εκάστοτε ερωτηματολογίου δίνοντας τη δυνατότητα στον χρήστη να αποθηκεύσει τις ημιτελείς απαντήσεις του και να συνεχίσει τη συμπλήρωση κάποια άλλη χρονική στιγμή.

3. Δυνατότητα εξαγωγής και αποθήκευσης των δεδομένων που έχει συμπληρώσει ο εκάστοτε χρήστης στο αντίστοιχο ερωτηματολόγιο.